Referat af generalforsamling 12
I Brønderslevhallen 3. Oktober

                                                                                           Velkomst ved formanden

1.Valg af dirigent

Mogens Hardall blev valgt

2a Formandens beretning

Se bilag ( blev godkendt af alle )

2b Udvalgsberetninger.

Erik: Al honning solgt

Jørgen Møller: Blandet succes med dronningeavl, dog positiv oplevelse med hensyn til Livø.

Hans: Skolebigårdsarbejdet var forløbet nogenlunde til trods for begrænset egen indsats. Parat til at lære nyt. Efterlyser et notat om arbejdsopgaverne perioden igennem.

3. Regnskab og budget.

Søren Holm fremlagde regnskabet, der blev godkendt (se bilag)

4.Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år – herunder kontingentfastsættelse

Kontingent uændret.

5.Forslag fra medlemmerne.

Ingen

6.Valg af formand.

Jan Sørensen blev enstemmigt valgt

7.Valg af øvrig bestyrelse og suppleant

På valg: Jakob og Hans

Valgt: Hans og Anders

Suppleant: Henrik Kjærulff

8.Valg af revisor

Tommy Winther.

9.Eventuelt

Der var vin til Erik og Jørgen for deres arbejde med honningslyngningen og dronningeavlen. Mogens fik vin for plæneklipningen. Jakob og Kaj for deres arbejde igennem årene.   Desuden var der ros til Michael og Knud Erik, der ikke var til stede.

Forslag om at annonce mere i Danmark Biavlerforenings blad

Henrik foreslog aktiviteter eller foredrag i vinterens løb evt. hos Erling, der havde tilbudt husly.

Erik Haugård kunne godt tænke sig klubhuset åbent en gang om måneden vinteren igennem.

Henrik foreslog en struktur ved eftersyn af bierne, hvor 2 mand havde ét hus, som de passede sommeren igennem.

Erik N. ønskede mere orden i materiellet.

Fremtidig materielforhandler blev drøftet.

Poul opfordrede medlemmerne til at benytte hjemmesiden.

NB!!

Igen i år blev årets bedste honning kåret tilhørende Mogens Hardall, der således har erhvervet den nye pokal to år i træk.

Reglen siger tre år i træk eller fem gange i alt for at erhverve pokalen til ejendom.

Referent: Kaj Andersen

 

Bilag: 2 a.

Biavlerforeningen Vendsyssel

Beretning 2012.

7 år er der gået, siden jeg blev overtalt til at varetage posten som formand i foreningen. Jeg sad ellers dengang på generalforsamlingen og følte mig fredet, idet jeg var foreningens revisor siden foreningens start i 1979 og samtidig i en del år havde fungeret som dirigent på generalforsamlingen. Men nej – det var der ikke noget der hed. Der kunne sagtens findes afløsere til de to poster, og så blev jeg formand. Men nu er det slut. Jeg føler, at det vil være godt for foreningen, at der kan komme nye kræfter til og dermed andre ideer frem, der kan være med til at videreudvikle vores dejlige lille klub.

Ved den her lejlighed synes jeg, at det vil være naturligt at tænke tilbage. Hvad er der så sket i de 7 år? Såvel på landsplan som her lokalt. På landsplan har Danmarks Biavlerforening arbejdet ihærdigt på at få vendt en udvikling, der helt tilbage fra krigens tid har betydet, at der gradvis er blevet færre og færre biavlere og dermed også færre bier. Man har lavet oplysning om biernes uundværlige betydning for vores naturs udvikling og beståen, og man har øget indsatsen på uddannelse af instruktører og undervisere til foreningerne.

Denne indsats kombineret med en generel større Dette er et  blackjack casino som har mye a by pa og du kan ogsa ta det med deg der du er med din mobileenhet. økologisk indsigt og en interesse for en fremtidig god fritidsinteresse har betydet en gradvis større søgning til vores forening. Det har medført en hel del tilpasning i vort klubliv. Vi har ændret på vort undervisningstilbud. Efter forslag fra Knud Erik har undervisningen en del år foregået med en kombination af teori og praksis, idet det hele foregår i april måned i Skolebigården. Desuden har vi udskiftet vinduerne, og der er blevet investeret i ovn og en generator, så vi kan lave varme og lys – og strøm til en undervisningsprojektor. Med undervisning i lokalet og det meget større besøg på vores klubaftner har det været nødvendigt at købe en container til vort materiel. Det øgede besøg har også medført et større behov for parkeringsplads. 25 til 30 besøgende med hver sin bil! Det kræver plads. Højen er blevet jævnet ud. Pladsen tilsået med græs og frugttræer. Bierne flyttet til en mere solbeskinnet plads, der var blevet flisebelagt og forbundet med materielrummet. Bistader repareret og malet. Endelig et toilet så vi ikke skulle afskære nogle fra at deltage uanset køn. Alt i alt har vi efterhånden ved fælles hjælp fået skabt nogle gode og flotte rammer for vores hobby, som vi har lov at være stolte af.

Medlemstallet.

Medlemstallet har bevæget sig fint opad de sidste 3 år. I 2010 havde vi således 40 aktive og 19 passive medlemmer. I dag er tallene 52 aktive og 20 passive. Lige som sidste år har de sidst tilkomne biavlere været utrolig interesserede og været meget flittige til at møde op på vore onsdagsmøder. Ikke nok med det, de har også været aktive og taget del i arbejdet med at passe bierne, således at vi i dag indvintrer næsten for mange familier, men det er jo et positivt problem, der vel kan løses til foråret til glæde for andre biavlere.

Økonomi

På det økonomiske plan har vi i år haft en betydelig fremgang, da vi ikke som sidste år har haft udgifter ud over det normale til skolegården. Derudover har vi næsten solgt alt vores honning takket være forskellige medlemmers indsats.

Vinteraktiviteter.

Vi havde i år sammen med Hjørring valgt at have to arrangementer. Begge på Tolstrup – Stenum Friskole. I januar var vi igen ca. 25, der deltog i mjødbrygningen og i marts lavede vi minikonferencen, hvor vi hørte og lærte om en biavlers hverdag. Det var bi bladets skribent fra 2011, Jakob Germundsson fra Skanderborg. Seniorforsker ved Flakkebjerg Centret, Per Kryger fortalte om sygdom hos bierne, og endelig underholdt Jan Sæter fra Odder os om demokratiske beslutningsprocesser i en bisværm. En dag der fik mange roser med på vejen.

 

Sommeraktivitet.

Igen i år havde vi en hyggelig aften i klubhuset. Der var mødt ca. 20 mennesker med godt humør og medbragt mad. Menuen blev afsluttet med en omgang nye jordbær.

 

 

Hjemmeside/ Bladet.

På grund af de øgede portoomkostninger og besværet med at få tilstrækkelig med input til vort blad har vi i samarbejde med Hjørring besluttet at lukke bladet. I stedet er der blevet lavet en ny hjemmeside, som vi håber kan være bindeled mellem medlemmerne.

Tak.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for årets arbejde. En stor tak til Knud Erik, der har taget sig af kursisterne. En tak til skolegårdsudvalget, der i år har bestået af Michael og Hans. Tak til Jørgen Møller og Erik for arbejdet med dronningeavl og honningfratagelse. En stor tak til Mogens for den fine græsslåning i Skolebigården. Endelig tak til alle jer medlemmer for aktiv deltagelse i skolebigårdens drift.

Beretning