Vedtægter for Biavlerforeningen Vendsyssel

 

§1.
Foreningens navn er: Biavlerforeningen Vendsyssel.

§2.
Biavlerforeningen Vendsyssels formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme i Vendsyssel.
Biavlerforeningen Vendsyssel er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

§3.
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål, – herunder støttemedlemmer.

§4.
Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens eller foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes.
Eksklusioner kan ankes til afgørelse på en generalforsamling.

§5.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i september eller oktober måned. Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme. Støttemedlemmer har ikke stemmeret eller udtaleret.

Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når ¼ af medlemmerne forlanger det.

Generalforsamlinger afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. a. Formandens beretning
b. Udvalgsberetninger.

3. Regnskab og budget.
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, – herunder kontingentfastsættelse.
5. Forslag fra medlemmer.
6. Valg af formand.
7. Valg af øvrig bestyrelse og suppleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Afstemninger afholdes skriftligt, blot en af de tilstedeværende forlanger det. Ved valg til bestyrelsen skal kandidaten selv være  til stede, eller skriftlig godkende sin opstilling. Ved valg til bestyrelsen skal der være opstillet mindst en mere end der skal vælges. Den kandidat, der får flest stemmer uden at blive valgt, er suppleant i et år. Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og Biavlerforeningen Vendsyssel. Kassereren har ansvaret for det    økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og Biavlerforeningen Vendsyssel. Forslag til lovændringer tilstilles bestyrelsen inden 15. august og udsendes sammen med dagsordenen. Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Forslag fra medlemmerne skal være skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Biavlerforeningen Vendsyssel kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver Biavlerforeningen Vendsyssels medlemmer.

§6.
Bestyrelsen består af 4 medlemmer samt formanden.
Formanden vælges et år af gangen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode med halvdelen hvert år.
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær, samt delegeret til DBF hovedgeneralforsamling.
Foreningens regnskabsår er fra 1.september til 31. august.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.
Bestyrelsen holder møder, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Der føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når en mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§7.
Nærværende love er vedtaget på generalforsamlingen 5. oktober 2009 og træder i kraft fra samme dato.


Secured By miniOrange