Generalforsamling 2014 

Generalforsamling i BIFV onsdag d. 8/10 i Brønderslevhallen.

Ca 20 medlemmer var tilstede

1.

Valg af dirigent: Mogens Hardahl, som konstaterede at generalforsamlingen var

rettidigt indkaldt. Der var ikke indkommet nogen forslag.

2.

Formandens beretning følger særskilt. Der blev omtalt de mange “mestre” i

klubben, idemester Henrik, bimester Anders, slyngemester Erik, røre- og tappe-

mester Poul…

Udvalgsberetning ved Anders: Man startede med 10 små familier i foråret og ind-vintrer 14 familier + et afrikanerstade.

3.

Regnskab ved “kassemester” Søren. Der har været generel fremgang pga flere

medlemmer, større salg af honning og salg af trugstader. Der er et overskud på ca

kr. 5000,- mod et minus på 4500,-sidste år. Regnskabet godkendt.

4.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 200,- og kr. 100,- for medlemmer af

Danmarks Biavlerforening. Vedtaget.

5.

Forslag fra medlemmerne : Lidt planer om et dronningekursus.

 

6.

Valg af formand : Jan blev genvalgt.

7.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Anders, Poul og HC stillede op og blev valgt

med følgende stemmer: Anders 17, HC 11 og Poul 7 – sidstnævnte er således sup-

pleant, (men arbejder med i bestyrelsen på lige fod).

8.

Valg af revisor : Tonny Winther var ikke tilstede , men havde skriftligt meddelt, at

han modtog genvalg. Valgt.

9. Eventuelt:

Foreningen deltog som sædvanligt i arrangementet påVildmosemuseet, men der var ret få besøgende og derfor blev der heller ikke solgt ret meget honning.

 

Årets samlede høst var på 259 kg og der står stadig 212 kg på lager. Man skal derfor nok til at se sig om efter andre afsætningskanaler. Diskussion om forskellige muligheder, bl.a. Brønderslevs forretninger.

 

Snak om en Facebook-side – skal vi ha’ en eller ej ? Tages op i den nye bestyrelse.

 

Diskussion om status af støttemedlemmer kontra “fuldgyldige” medlemmer af DBF tages op i den nye bestyrelse.

 

Bedømmelse af honning kunne ikke udføres denne aften af Niels , da han havde forfald. Den vil blive bragt over til ham og ved en klubaften hos Erling om nogle uger vil vi få resultatet og Niels vil fortælle, hvordan han bedømmer.

 

Herefter var generalforsamlingen slut og man gik over til kaffe og rullepølse-og  ostemadder.

 

Referent: Kirsten Boeck